Общи условия и правила за обработване на личните данни

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ И ПРАВИЛА ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ на WWW.KOREAVITA.COM


I. ПРЕДМЕТ

I.1. Настоящият документ съдържа Общите условия за ползване и правилата за обработване на личните данни, съгласно които търговецът „3 ИН“ ООД предоставя услуги на Потребителите/клиентите си посредством електронния магазин Кoreavita.

II. ДАННИ ЗА ТЪРГОВЕЦА

II.1. „3 ИН“ ООД е дружество, регистрирано на територията на Република България, със седалище и адрес на управление гр. Варна, ж.к. „Вл. Варненчик“ 212 и ЕИК 204443917.
II.2. „3 ИН“ ООД администрира електронния магазин Кoreavita, намиращ се на домейн www.koreavita.com . „3 ИН“ ООД щe бъде наричано за краткост по-долу Кoreavita.
II.3. Можете да се свържете с Кoreavita на посочения по-горе адрес, на телефон +359 888 554278, чрез формата за контакт на сайта  или на имейл адрес [email protected].

III. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

III.1. Общите условия и правилата за обработване на личните данни обвързват всички Потребители /клиенти на електронния магазин Кoreavita.
III.2. Използването на електронния магазин Кoreavita означава, че Потребителят/клиентът:
– се е запознал внимателно с Общите условия за ползване и правилата за обработване на личните данни,
– заявява, че е над 16 години,
– по своя воля и без елемент на принуда под каквато и да е форма изцяло се е съгласил с Общите условия за ползване и правилата за обработване на личните данни и се задължава да ги спазва.
III.3. Общите условия за ползване и правилата за обработване на личните данни могат да бъдат променени едностранно от Кoreavita по всяко време, по собствено усмотрение или ако те са наложени по силата на влязъл в сила нормативен акт. Тези промени влизат в сила незабавно и са задължителни за всички Потребители/клиенти. Кoreavita ще информира за това Потребителите/клиентите си чрез актуализиране на Общите условия за ползване и правилата за обработване на личните данни.
III.4. Всички стоки, включително тези в промоция/намаление, се продават и доставят до изчерпване на количествата, дори това да не е изрично отбелязано.
III.5. Електронният магазин Кoreavita може да съдържа линкове към други сайтове/страници. Кoreavita не носи отговорност за политиката на поверителност на уебсайтове/страници,които не администрира, както и за друга информация, съдържаща се в тях.

IV. ПОЛИТИКА НА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

IV.1. Дружеството „3 ИН“ ООД е регистрирано в Комисията за защита на личните данни като Администратор на лични данни. 
IV.2. Предоставяйки лични или други данни, Потребителят/клиентът се съгласява, че те могат да бъдат използвани от Кoreavita с цел предоставяне на заявените продукти – регистриране на поръчки, изпращане на поръчани продукти, фактуриране, връзка с Потребителя/клиента в случай на възникнали проблеми по повод негова поръчка или разглеждане на исканията му.
IV.3. Във връзка с доставяне на заявените продукти, като предоставя свои данни на Кoreavita, Потребителят/клиентът дава изричното си съгласие с него да се свързва Кoreavita или трети лица, които могат да бъдат куриери, партньори на Кoreavita, държавни, общински или неправителствени агенции или дружества, когато това е предвидено от конкретното законодателство.
IV.4. С предоставянето на свои лични данни на Кoreavita Потребителят/клиентът дава изричното си съгласие те да бъдат включени в базата данни на Кoreavita, регистрирано в регистъра на Комисията за защита на личните данни под идент. № 428542, и дава изричното си и еднозначно съгласие тези данни да бъдат съхранявани, използвани и обработвани съгласно целите, упоменати в Общите условия за ползване и правилата за обработване на личните данни. Критериите, използвани за определяне на срока на съхранение на данните са съгласно Закона за счетоводството.
IV.5. Кoreavita събира и обработва единствено данни, които са необходими и достатъчни за изпълнение договора за продажба на стоки от разстояние.
IV.6. Кoreavita гарантира на своите Потребители/клиенти конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общи условия за ползване и правила за обработване на личните данни. Кoreavita защитава личните данни на Потребителя/клиента, станали му известни при извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада в случай, че Потребителят/клиентът е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия за ползване и правила за обработване на личните данни, Кoreavita може да използва личните данни на Потребителя/клиента единствено и само за предвидените цели. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство и приложимите международни нормативни актове.
IV.7. При обработването на личните данни Кoreavita гарантира на своите Потребители/клиенти спазването на принципите, посочени в член 5 на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните).
IV.8. Кoreavita не събира и обработва специални категории лични данни.
IV.9. С оглед осигуряване на добросъвестно и прозрачно обработване на личните данни Кoreavita гарантира правото на своите Потребители/клиенти да изискат достъп до, коригиране или изтриване на лични им данни, или ограничаване на обработването на личните им данни, или правото да се направи възражение срещу обработването, както и правото на преносимост на данните, съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679. Посоченото право може да бъде заявено чрез формата за контакт на сайт или на имейл адрес [email protected]. Всеки Потребител/клиент има правото на жалба до надзорен орган.

V. ПОРЪЧКА

V.1. Потребителят/клиентът заявява желанието си да поръча и закупи стока през електронния магазин Кoreavita като направи поръчка по електронен път. Същата се регистрира от самия него.
V.2. Поръчките по електронен път се генерират 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, включително в почивните дни и в дните на официалните празници.
V.3. Генерирането на поръчка по електронен път през електронния магазин Кoreavita се осъществява чрез бутона Добави в количката на страницата на всеки продукт и на страница със списъка от продукти. Този бутон добавя избрания продукт в потребителската количка на Потребителя/клиента, след което същият има възможност да добави още продукти в нея или да продължи към завършване на поръчката. Всяка добавена в количката за покупки стока може да бъде купена, ако е налична. При завършване на поръчката, Потребителят/клиентът има възможност да прегледа продуктите, които е решил да закупи, техните цени и крайната сума за плащане. Потребителят/клиентът може да завърши поръчката като попълни изискваните данни за платец и получател на пратката: имена, имейл, телефон, адрес, както и да избере начина на плащане и доставка. Добавянето на стока в количката за покупки, без поръчката да бъде приключена не води до регистрацията на поръчката и автоматичното запазване на стоката.
V.4. Кoreavita ще изпрати уведомление до Потребителя/клиента за регистриране на направената от него поръчка в системата си, което няма смисъла на приемане, потвърждаване или поемане на ангажимент за изпълнението й.
V.5. Затова Кoreavita има правото да не достави част или всички стоки от направената поръчка по различни обективни причини, включително, но не само поради изчерпване на складовата им наличност. При всички случаи Кoreavita уведомява за това Потребителя/клиента чрез имейл или по телефона. При това положение единствената отговорност на Кoreavita е да върне евентуално получената предварително цена на стоката.
V.6. Договорът за продажба от разстояние между Кoreavita и Потребителя/клиента се смята за сключен към момента на получаването от страна на Потребителя/клиента на електронната му поща и/или чрез SMS, изпратен на телефона му на уведомление, че стоката от поръчката е готова за изпращане. В случай, че Потребителят/клиентът е посочил невалидна електронна пощенска кутия, то уведомлението ще се счита за получено само с изпращането му от Кoreavita, дори ако не е било получено.
V.7. Поръчките и запитванията от страна на Потребителите/клиентите се обработват от операторите на Кoreavita в рамките на официалните работни дни за страната, с работно време от 09:00 до 17:00 часа. Поръчките, заявени след 14:00 часа се обработват на следващия работен ден.

VI. ЦЕНА НА ПОРЪЧКАТА

VI.1. Цените на стоките, обявени в електронния магазин Кoreavita, са крайни, обявени са в лева (BGN) и включват всички данъци и такси, предвидени в действащото българско законодателство. Цените не подлежат на промяна от момента на поръчване до момента на плащане.
VI.2. Крайната цена на поръчката се калкулира като сбор от цените на поръчаните продукти. Към цената на поръчаните стоки може да бъде добавена и такса за доставка, в зависимост от избраните от Потребителя/клиента продукти и дестинация на пратката.
VI.3. Кoreavita има правото да променя обявените в електронния магазин цени, без предварително да уведомява Потребителите/клиентите си за това. При допуснатa техническа грешка при публикуване на цените Кoreavita има правото да откаже направената поръчка и не дължи обезщетение по никакъв начин на Потребителя/клиента. При това положение единствената отговорност на Кoreavita е да върне евентуално получената предварително цена на стоката.

VII. НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ

VII.1. Плащане при доставка – наложен платеж с пощенски паричен превод. При получаване на стоката Потребителят/клиентът заплаща дължимата сума на куриера и получава разписка за пощенски превод на стойността на дължимия наложен платеж. Съгласно действащото законодателство при извършване на плащане чрез пощенски паричен превод отпада необходимостта от издаване на фискална касова бележка, а получената разписка за пощенски превод е достатъчна за осчетоводяване. „Спиди“ АД е лицензиран пощенски оператор за извършване на пощенски парични преводи по смисъла на Закона за пощенските услуги.

VIII. ДОСТАВКА НА СТОКИ

VIII.1. Кoreavita се задължава да доставя поръчаните и закупени стоки еднолично или чрез куриерската фирма „Спиди“ АД на адрес, посочен от Потребителя/клиента или в офис на куриерската фирма, в зависимост от избора на Потребителя/клиента. 
VIII.2. Кoreavita се задължава да осигури подходящо опаковане на стоките и изпращането на съпътстващи документи при тяхно наличие.
VIII.3. Кoreavita извършва доставка на стоки само на територията на Република България. Цената на доставка на стоките се калкулира след попълване на формата за поръчка от страна на Потребителя/клиента в зависимост от неговите условия за доставка и посочен адрес.

IX. ПРОБЛЕМИ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

IX.1. Изпълнението на направента поръчка може да бъде възпрепятствано поради някоя от следните възможни причини: 
– Една или всички от поръчаните стоки не са в наличност. В този случай Кoreavita ще установи контакт с Потребителя/клиента в най-кратки срокове;
– Предоставените от Потребителя/клиента данни са непълни и/или грешни.
IX.2. При възникване на проблеми с доставката по вина на Кoreavita всички допълнителни разходи по изпращане или приемане на стоките са за сметка на Кoreavita. Във всички останали случаи последващо изпращане на пратката ще бъде за сметка на Потребителя/клиента.
IX.3. Нито една от страните няма да носи отговорност за неизпълнението на задължения си, ако подобно неизпълнение се дължи на форсмажорно обстоятелство. Форсмажорно обстоятелство е непредвидимо събитие, извън контрола на страните, което не може да бъде избегнато.

X. ОТКАЗ ОТ ПОРЪЧКА И ВРЪЩАНЕ НА СТОКА

X.1. Всеки Потребител/клиент (ако е физическо лице) има право да върне закупената от него една или повече стоки в рамките на 14 (четиринадесет) дни от датата на получаването им, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина за връщането. За да упражни правото си на отказ, Потребителят/клиентът следва недвусмислено да заяви решението си да се откаже от договора, използвайки стандартния формуляр за отказ или друго недвусмислено изявление, по единия от следните начини – чрез формата за контакт на сайта или на имейл адрес [email protected].
X.2. Потребителят/клиентът е длъжен да съхранява получените стоки, тяхното качество и безопасност до момента на тяхното връщане на Кoreavita. Върнатата стока трябва да е в оригиналната си опаковка, да не е употребявана и да не е нарушен нейният търговски вид (напр. разкъсана опаковка, премахнати етикети, липсващи части и др.). Също така същата следва да е придружена с всички съпътстващи я документи – касова бележка и/или фактура,  гаранционна карта, упътвания за употреба и др.
X.3. Транспортните разходи по връщане на стоката от Потребителя/клиента към Кoreavita са за сметка на Потребителя/клиента. 
X.4. При упражнено право на отказ, Koreavita се задължава незабавно да изпрати на Потребителя/клиента потвържднение за получаването на отказа му на траен носител. Кoreavita се задължава да възстанови платената цена на договора, сключен от разстояние, от който Потребителят/клиентът се е отказал, в рамките на 14 (четиринадесет) дни от датата, на която Потребителят/клиентът е упражнил правото си на отказ по реда описан в чл. 52 от Закона за защита на потребителите.

XI. СТОКИ, ЗА КОИТО ПОТРЕБИТЕЛЯТ НЯМА ПРАВО НА ОТКАЗ

XI.1. Потребителят/клиентът няма право да се откаже от сключения договор в следните случаи:
– при доставка на стоки, изработени по поръчка на Потребителя/клиента или съобразно неговите индивидуални изисквания;
– при доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;
– при доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето.

XII. РЕКЛАМАЦИИ ПРИ УВРЕДЕНА ИЛИ ЛИПСВАЩА ПРАТКА

XII.1. Задължение на Потребителя/клиента като получател е да отвори доставената пратка в момента на нейното получаване, в присъствие на куриера, и да провери за щети по пратката или липси от нейното съдържание, които се дължат вследствие на транспортирането. 
XII.2. Рекламация за увредена пратка се прави в момента на получаване на пратката и в присъствието на куриер, с който се попълва констативен протокол в три еднообразни екземпляра. Клиентът (получателят на пратката) е длъжен да изиска оригинала и копие от протокола, след което да се свърже с представител на Кoreavita за завеждане на рекламацията. Кoreavita се ангажира с безплатна подмяна на повредения/липсващия артикул или възстановяване на заплатената от клиента сума, само след предоставянето на протокола от страна на клиента.

XIII. GDPR ИНСТРУМЕНТИ

XIII.1. Нашият сайт използва т.н. „бисквитки“, които представляват малки текстови файлове. Те се зареждат в браузъра и се съхраняват на Вашето крайно устройство. Някои „бисквитки“ остават съхранени на устройството Ви, докато не ги изтриете. Бисквитките позволяват да бъде разпознат Вашия браузър при следващото Ви посещение в сайта и да се запазят потребителски Ви предпочитания например. Това ни помага да поддържаме сайта си лесен за употреба и да осигурим по-добро потребителско изживяване. Използването на „бисквитки“ е на основание чл. 4а от Закона за електронната търговия и член 6, ал. 1, буква (е) от Регламент (ЕС) 2016/679.
XIII.2. Ако не сте съгласни с “биквитките”, можете да откажете съхраняването им. Настройте браузъра си така, че да Ви информира, когато някой сайт иска да запамети на устройството Ви „бисквитки“, а Вие съответно да ги приемате или не. Имайте предвид, че деактивирането на „бисквитките“ във Вашия браузър може да ограничи функционалността на нашия сайт за Вас.

XIII.3. Нашият сайт анализира потребителския интернет трафик чрез Google Analytics. За тази цел се използват „бисквитки“ за предоставяне на анонимни данни за проследяване. Това позволява да се анализира как потребителите използват нашия сайт. Можете да предотвратите това, като настроите браузъра си така, че да не позволява съхраняването на „бисквитки“.
XIII.4. Обработването на данните за анализ на интернет трафика се извършва въз основа на член 6, ал. 1, буква (a) и/или (е) от Регламент (ЕС) 2016/679. Легитимният ни интерес по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 се състои в подобряване функционалността на нашия сайт.

XIV. ДРУГИ УСЛОВИЯ

XIV.1. При възникнали ситуации във връзка с неуредени въпроси, Потребителят/клиентът има право да отправи спорните въпроси към сътрудник на Кoreavita на посочените контакти за кореспонденция.
XIV.2. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, за всички неразрешени спорове, включително породени или отнасящи се до тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти или приспособяване към нововъзникнали обстоятелства, се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.
XIV.3. Кoreavita има право да прекрати едностранно и без предизвестие достъпа до предоставените услуги, в случай, че Потребителят/клиентът с действията си накърнява доброто име на Кoreavita, нарушава законите в Република България, международните актове или застрашава работоспособността на програмните и технически средства, чрез които се предоставят услугите.
XIV.4. Всеки Потребител/клиент има право да сподели становището си по отношение на настоящите общи условия за ползване чрез изпращане на електронно съобщение до Кoreavita на посочения електронен адрес.

Може да се информирате още за Вашите права на:

Страницата на Комисия за защита на потребителите

Европейската онлайн платформа за решаване на спорове

Дата на актуализация на Общите условия за ползване и правилата за обработване на личните данни: 09.04.2021 г.